Judul Buku: Majalah Asy-Syariah Edisi Vol. VII/No.74/ 1432 H/2011, dan SakinahKhazanah Ilmu-Ilmu Islam & Sakinah […]