Judul buku: Tarikh Islam (Sejarah Khulafaur Rasyidin, Daulah Umawiyah, Abbasiyah, Ayyubiyah) Terjemah Kitab: At-Tarikh (Shuwar […]